อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบ ด้วย สกสค.จังหวัดชลบุรี จัดอบรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสร้าง
หลักคิดในการดำรงตน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์ อำนวยความสะดวก พัฒนาการสื่อสารข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี
หรือปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน ๑๕ ปี หากสนใจเข้ารับการอบรม ติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี
โทร ๐๓๘ ๓๙๘๓๙๒ และ ๐๓๘ ๓๙๘๓๙๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จึงประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทราบโดยทั่วกัน

 

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑

Similar Posts