ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศชี้แจงโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

     1.กำหนดสอบใหม่  ในวันเสาร์ที่ 27  กุมภาพันธ์  2564  ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  และนักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ได้  ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 และขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  ตามประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ลงวันที่ 28 มกราคม  2564  (ฉบับที่ 1)
      2. ยกเลิกการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โดยพิจารณาตัดสินเหรียญรางวัลจากคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ตามประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ลงวันที่ 28 มกราคม  2564 (ฉบับที่ 2)

 

Similar Posts