ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑   ได้เปลี่ยนแปลงผังห้องสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  และขอให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาในวันสอบด้วย ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบยึดผังห้องสอบและปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

Similar Posts