ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ นายเต็ม  เสืออ่วม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2505
 ที่อยู่ปัจจุบัน 17/3 ม.11 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
 อีเมล์ letterchon1@gmail.com
 โทรศัพท์ 038-285366
ดร.ดารณี  กีรติปกรณ์
ชื่อ ดร.ดารณี  กีรติปกรณ์
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกิดวันที่ 25 เมษายน 2519
 ที่อยู่ปัจจุบัน 21 ซอยตาช้าง ต.บ้านเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
 อีเมล์  letterchon1@gmail.com
 โทรศัพท์  038-285366
ว่าที่ร้อยตรี เกษมศานต์ อาปะโม
ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  เกษมศานต์  อาปะโม
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกิดวันที่ 12 มกราคม 2516
 ที่อยู่ปัจจุบัน 75/1 ม.6 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 อีเมล์  letterchon1@gmail.com
 โทรศัพท์  038-285366
ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์
ชื่อ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกิดวันที่ –
 ที่อยู่ปัจจุบัน –
 อีเมล์  letterchon1@gmail.com
 โทรศัพท์  038-285366