ประกาศรับสมัคร-โอนย้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเพื่อปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 8

ตามที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
เพื่อปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 สังกัด สพฐ. ตำแน่งนักจัดการงานทั่วไป
ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 พร้อมทั้งได้เลื่อนกำหนดการในการสรรหาและเลือกสรร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) นั้น
สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แล้ว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังเอกสารแนบนี้
** หมายเหตุ ** จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564

Similar Posts