ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 3 ราย คือ