***ประชาสัมพันธ์(การแก้ไขเอกสารการย้าย)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
…..ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (จึงขอแก้ไขหนังสือฉบับใหม่)