เบอร์โทรศัพท์ 038-274120 / 038-272062 

เบอร์โทรสาร 038-276766

E-Mail : mailbox@chon1.go.th

กลุ่มอำนวยการ

0, 111, 112, 113

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

114, 115

หน้าห้องผู้อำนวยการ

116, 117, 038-285366

หน่วยตรวจสอบภายใน

118

กลุ่มบริหารงานบุคคล

119, 120, 038-791150

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

121

ห้องประชุมจันทนี

122

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

123, 124

กลุ่มกฏหมายและคดี

125

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

321, 322

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

324, 038-288757

กลุ่มนโยบายและแผน

325, 038-792010

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ที่อยู่ 162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000