วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้นางดารณี กีรติปกรณ์ ว่าที่ ร.ต.เกษมศานต์ อาปะโม รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 (ช่วงที่ 1) ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด ให้มีความพร้อมในด้านงานวิชาการ การบริหารงานการเงิน งานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป รวมถึงมีแนวทางวิธีการขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาให้เกิดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบตามนโยบาย 4 ด้าน 10 จุดเน้น เป็นอย่างดียิ่ง