วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับเกียรติจากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566 พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 117 รางวัล ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.นิอร ศรีสุนทร ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ดร.นิอร ศรีสุนทร ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานวันครูในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ยึดถือปฏิบัติตาม มีผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษารับมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครูในครั้งนี้
การจัดกิจกรรมวันครู แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
ภาคเช้า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป การประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
ภาคบ่าย การแข่งขันกีฬา ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “สานสัมพันธ์ น้องพี่ ชลบุรี เขต 1” ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี