วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ ของนายทวีศักดิ์ บังคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินโมก เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ