วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 4 นโยบาย 10 จุดเน้น หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) พร้อมด้วยนางดารณี กีรติปกรณ์ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 และคณะให้ความรู้และทบทวน PA ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 การนับคุณสมบัติและวิทยฐานะ ตลอดจนเกณฑ์การประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสหวิทยาเขตบ้านบึง 3 และสหวิทยาเขตหนองใหญ่ เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนกุณฑีธาร (วัดหัวกุญแจ) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


ภาพ : เฉลิมชัย
ข่าว : ปราณี