วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางยมนา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ได้ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 2) โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเตรียมความพร้อม ในด้านงานวิชาการ การบริหารงานการเงิน งานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป รวมถึงมีแนวทางวิธีการขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาให้เกิดการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบตามนโยบาย 4 ด้าน 10 จุดเน้น เป็นอย่างดียิ่ง
          และในเวลา 15.00 น  ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางยมนา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางสาวสมพิศ ใช้เฮ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) และครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านเด็กชายจักรพรหม ตันติราพันธ์ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีสภาพความเป็นอยู่ลำบาก จึงได้มอบอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับนักเรียน ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างจริงจัง และร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนกุศาวดี : ภาพ
ปราณี : ข่าว