ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
(หัวข้อ / ใจความสำคัญ) กรุณาระบุหัวข้อเรื่องที่ใช้ในการประกาศ / ประชาสัมพันธ์
หากมีลิงก์เอกสารแนบรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ส่วนนี้ให้ใส่เนื้อหาโดยย่อ
กรุณานำเอกสารแนบ ทำเป็น Link เท่านั้น
"ไม่มีให้เว้นว่าง" หากมีเอกสารหลายฉบับ สามารถรวมเอกสารทั้งหมดให้เป็นไฟล์เดียวกันได้ (อัพโหลด ลง google drive และ แชร์แบบสาธารณะ)
เบอร์โทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับได้

พบปัญหา หรือ ติดตามผลการลงประกาศ ติดต่อสอบถาม งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 1 0388-274120 / 038-272062 ต่อ 0 / 112 / 113