สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

“สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู” สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ วารสารวิชาการ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

– สื่อสำหรับครู
http://academic.obec.go.th/missiondetail.php?id=38

– สื่อสำหรับนักเรียน
http://academic.obec.go.th/missiondetail.php?id=33

– วารสารวิชาการ
http://academic.obec.go.th/otherdetail.php?id=104

Similar Posts