แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.038-274120, 272062 Fax 038-276766
www.chon1.go.th

ผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 Information Technology for Education Center : ITEC