การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง ฯ ว 30 หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 21
 
การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขออนุญาตไปต่างประเทศ
  
 ระเบียบเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่ง ผอ.
  
 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  หลักเกณฑ์การสอบศึกษานิเทศก์
 
บำเหน็จตกทอด
 
 ข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง