กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

  • รายงานผลประจำไตรมาส 1 ปี
  • รายงานผลประจำไตรมาส 2 ปี

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์