วันที่ 11 กันยายน 2562 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 36/2562 ผ่านระบบ conference

 
ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th
 
One Stop Service (กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์)

กลุ่มอำนวยการ
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


Q :  ขอทราบข้อมูลการติดต่อ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเกษียณ
A :  ประสานงานได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 108 / 109 (หรือ 0 โอเปอเรเตอร์ โอนสายภายใน )
   หรือโทรศัพท์มือถือ 081-6865433 คุณศุภร ใบใหญ (ตุ๊กตา)
 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่ะ
   
Q :  สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ได้ที่กลุ่มงานใด
A :    ติดต่อประสานงานได้ที่กลุ่ม บริหารงานบุคคล
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 107 (หรือ 0 โอเปอเรเตอร์ โอนสายภายใน )
   
Q :  ขอทราบเส้นทางการเดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
A :  สำนักงานตั้งอยู่บนถนนพระยาสัจจา เลขที่ 162/6 ม. 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
   สถานที่ใกล้เคียง  โรงเรียนชลราษฏรอำรุง(ชลชาย) / ประปาจังหวัดชลบุรี
   อยู่ติดกับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี / สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
   ลิงค์แผนที่ขนาดใหญ่ >> คลิกที่นี่ 
   
Q :  ต้องการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมและระบบข้อมูลสารสนเทศ
A :  สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบ DMC / EMIS / M-OBEC / B-OBEC / G-CODE
   - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 21
   - โทรศัพท์มือถือ 086-8107677 คุณพิรดา / 094-5580989 คุณเฉลิมชัย
   สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบ CCT / SET / SPC / CATAS
   - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 12
   - โทรศัพท์มือถือ 087-6041888  คุณสุภาพร / 089-2455775 คุณ นพภัสสร
   สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบ School MIS / e-MES
   - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 113
 

Q :  ต้องการติดต่อประสานงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี
A :  ติดต่อโดยตรงที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 12
   โทรศัพท์มือถือ 061-4195288 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คุณวนิดา
 

Q :  ขอทราบข้อมูลการติดต่อประสานงานเรื่องสวัสดิการข้าราชการ
A :  สามารถติดต่อประสานงานที่กลุ่มอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 038-272062 ต่อ 110 / 119
   โทรศัพท์มือถือ 087-2419131 งานสวัสดิการข้าราชการ คุณสุดารัตน์
   
Q : ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
A : E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ FB.COM/CHON1.GO.TH

 
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานใน สพป.ชลบุรี เขต 1
 คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

 คู่มือการวางแผนอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 - 2570
 
 คู่มือการของบประมาณ ค่าติดตั้งซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า - ประปา ของโรงเรียน
 
- คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปี งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
- การกรอกข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์)
- คู่มือระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน / การรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษฯ
- คู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ ตาม ว21/61
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Auti - Corruption Education )
- คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
คู่มือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง