คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานใน สพป.ชลบุรี เขต 1
 คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

 คู่มือการวางแผนอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 - 2570
 
 คู่มือการของบประมาณ ค่าติดตั้งซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า - ประปา ของโรงเรียน
 
- คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปี งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
- การกรอกข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์)
- คู่มือระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน / การรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษฯ
- คู่มือหลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ ตาม ว21/61
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Auti - Corruption Education )
- คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
คู่มือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง