มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
 

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง