มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง