การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง