การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง