แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

  • การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 Cluster 8
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2563

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์