รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
รายละเอียดเพิมเติม เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

  • การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 Cluster 8
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2563

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์