สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1
โทรศัพท์ 038-272062(หมายเลขภายใน)  Fax 038-276766
กลุ่มอำนวยการ 110,119 *0
กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ 109,118  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 107 *791150
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 111  
กลุ่มกฏหมายและดคี 122  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  113  
กลุ่มนโยบายและแผน 15,16 *792010
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 21  
หน่วยตรวจสอบภายใน 102  
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Page : fb.com/chon1.go.th
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)