สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1
โทรศัพท์ 038-274120 (หมายเลขภายใน)  Fax 038-276766
กลุ่มอำนวยการ 110,119 *0
กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ 109,118  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 107 *791150
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 111  
กลุ่มกฏหมายและดคี 122  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  113  
กลุ่มนโยบายและแผน 15,16 *792010
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 21  
หน่วยตรวจสอบภายใน 102  
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Page : fb.com/chon1.go.th
 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   

ที่อยู่ 162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ 038-274120 Fax 038-276766
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website www.chon1.go.th 

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)

 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์