ด้วย สพฐ.แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "Co-creating Sustainable Blue Economy" จัดโดยองค์กร Sustainable Alliance (SOA) และ The Arctic University of Norway ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ นอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ทีสนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทางทะเลอย่างยั่งยืน จะคัดเลือกจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 100 คน ผู้ที่สนใจจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามขั้นตอนที่ระบบไว้ในเว็บไซต์ http://bit.ly/2KgMCGy ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ก่อนเวลา 23.59 น.

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง