สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 เรื่อง ประกาศตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) เพื้่อพิจารณารับย้าย รายละเอียดตามประกาศฯ หากผู้ใดประสงค์ขอย้าย ให้ส่งคำร้องขอย้ายเพิ่เติม พร้อมเอกสารประกอบ มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียด)

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์