พิมพ์
หมวด: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ฮิต: 124

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบถึงช่องทางรับข้อร้องเรียน* สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อแสดงความคิดเห็น ตอบข้อชักถามและข้อสงสัยต่างๆการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ผ่าน ช่องทาง ดังนี้

๑, E-mail ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๒. ทำหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยตรง

ต. โทรศัพท์ ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา โทร o ๒๒๘๐ ๗๙๗๒ - ๔

๔. โทรสาร o ๒๒๘๐ ๗๙๗๐ และ o ๒๒๘๐ ๒๘๔๔

ดังนั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงในการรับข่าวสารต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบถึง ๔ช่องทาง ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑