ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ได้รับแจ้งจาก สกสค.จังหวัดชลบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการร่วมบำเพ็ญกุศลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม โดยสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรีหรือผู้แทน (เครือข่าย) จะนำไปร่วมบำเพ็ญกุศลสมาชิก ช.พ.ค-ช.พ.ส. รายละ 1,000 บาท ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ทราบโดยทั่วกัน และขอให้แจ้งสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ทราบโดยด่วนด้วย กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1

 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์