ประชาสัมพันธ์ การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษา ประจำปี 2563 (รายละเอียด)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์