ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สมาชิก ชพค./ชพส. ทราบ (รายละเอียด)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์