ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงาน ปลัดกระทรวง เลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม และเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด จากวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์