ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ทราบ ด้วย ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี แจ้งเปิดรับจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 บนที่ราชพัสดุ ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ละไม่เกิน 100 ตารางวา ให้สิทธิการเช่าที่ดินกำหนด 30 ปีและซื้อบ้านตามแบบแปลนที่กรมธนารัษ์กำหนด (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เขต 1 ที่ กค 0311.0/ว18 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดังแนบ) กลุ่มอำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง