ประชาสัมพันธ์ เรียน ผู้บริหาร ข้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 1 ด้วยธนาคารออมสิน สาขาสยามคันทรีคลับ แจ้งมาตการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะ
ชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในฐานะสถานบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้มีมาตรการช่วยเหลือพักชำระหนี้เงินตันและ
ดอกเบี้ยให้อัตโมัติสำหรัลกหนี้เดิมของธนาคาร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามหนังสือธนาคารออมสิน สาขาสยาม
คันทรีคลับ ที่ พิเศษ/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง