สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยขอเน้นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลนครูสอนตรงสาขาวิชาและมีความจำเป็นต้องการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยให้โรงเรียนดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้ 

โดยให้โรงเรียนดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน V2  ที่แนบมา >>แบบสำรวจข้อมูล DLTV
 
   แล้วนำส่งเอกสารถึง สพป.ชลบุรี เขต 1 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล) ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563

2. นำข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจ มากรอกในฟอร์มออนไลน์ >> แบบฟอร์มออนไลน์

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง