แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้สภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนทุกโรงเรียนเป็นผู้นำร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ทั้ง 4 ข้อ
ข้อที่ 1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
ข้อที่ 2 การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully
          พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์ตามตัวอย่างคลิป วีดีโอ ทางเพจเฟซบุ๊ก สภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. https://www.facebook.com/thailandstudentconcil พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.45 น. หลังเคารพธงชาติ
          รวบรวมภาพถ่ายแสดงเจตนารมณ์สภานักเรียนหน้าเสาธง โรงเรียนละ 1 ภาพ ส่งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อรวบรวมและทำสรุปต่อไป

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์