สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑  กำหนดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)  ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๓  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑   จึงขอให้ทางโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบผ่านรอบที่ ๑ รวบรวมประวัตินักเรียน และส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบนักเรียนรอบที่ ๒ ส่วนที่ ๑ (สำหรับกรรมการคุมสอบ) โดยเรียงตามรายวิชา ระดับชั้น และเลขประจำตัวสอบ ส่งคืนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๓  ผู้ประสานงาน นางระวิพรรณ  กมลวิจิตรเกษม  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๘๖-๘๒๗๗๐๔๕    ดังรายละเอียด

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง