ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  ตอบแบบการสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่ https:/survey-debt.otepc.go.th หรือสแกนผ่าน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้และให้ดำเนินการภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เอกสารดังแนบ)      

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง