ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกศิลปะ จํานวน 1 อัตรา  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ประชาราษฎร์อุทิศ) อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้รับเงินอุดหนุนจ้างครูอัตราจ้างจากเทศบาลตําบลนาป่าประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน ๑ อัตรา (รายละเอียด)

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง