โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ตามโครงการแกนนำจัดการเรียนรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำหรับบุคคลออทิสติก จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง