โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวจํานวน  1  อัตรา กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง