วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563  นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) นายสมเจตน์ วโรกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาง (สิงห์ศักดิ์จันทร์ราษฎร์สามัคคี) นางสาวจิราพร แสงมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแรด ว่าที่ ร.ท.เตชพัฒน์ พงษาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว และนางวัชรี กลั่นดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์