วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทค่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการฝึกปฏิบัติระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement) : e–Gp และนางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้กล่าวรายงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1 มีเจ้าหน้าที่พัสดุระดับโรงเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 105 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มอบหมายให้คุณนาตยา จิรเศรษฐสิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และคุณณัฐฐา ทับดารา นักวิชาการคลัง เป็นวิทยากรบรรยาย ระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์