วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ปฏิญาณตน ขอแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ประกาศเขตสุจริตและองค์กรคุณธรรม โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กล่าวนำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ บริเวรณหน้าอาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม https://www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง