วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง แนวทางการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ) ตามหลักสูตพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบหมายให้นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมฉะเชิงเทรา เขต 2 และคณะผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1
  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง