สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นศูนย์การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรสำหรับครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดยจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล แก่ครูผู้สอนปฐมวัย จากสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1-3 (สพฐ.) โรงเรียนปรีชานุศาสน์ (สช.) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ (อปท.) ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่อง 15 OBEC channel และ YouTube IPST Thailand ณ ศูนย์อบรม สพป.ชลบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นการอบรม ในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง