วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ครั้งที่ 1/2563 ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 จำนวนทั้งสิ้น 847 โรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจรับและการดำเนินการอื่น ๆ ณ ห้องประชุมจันทนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์