วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัด ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ โดยเน้นตำบลเป็นฐานในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายอำเภอเมืองชลบุรี นายอำเภอบ้านบึง นายอำเภอหนองใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานที่ประชุม

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง