วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร.นิอร ศรีสุนทร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณโดยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เพื่อพัฒนาครูผู้สอน และนักเรียน ให้มีทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ได้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมต้น ประถมปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จาก 82 โรงเรียน รวม 96 คน คณะวิทยากรมากจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อุทัยธานี ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเวทคณิต รวมถึงการส่งเข้านักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมเวทคณิต

 ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง