วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ออกนิเทศติดตาม และประเมินผล การปฎิบัติงาน เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์),โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ),โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

            วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประเภทผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (B.T.C) โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 และสังกัดอื่น ผ่านการฝึกอบรมฯ ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติทางลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบี้องต้น จำนวน 70 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถนำความรู้และทักษะทางลูกเสือสำรอง ไปใช้ในการฝึกอบรมและสอนลูกเสือสำรองในโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางลูกเอสำรอง สามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป และ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถทำหน้าที่ผู้กำกับหรือรองผู้กำกับลูกเสือสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

          วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการบริหารสถานศึกษาในยุค Disruption ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 58 โรงเรียน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

          วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ครั้งที่ 5/2562 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

         วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ทำบุญตักบาตร) ณ หอพระพทธสิหิงค์ และพิธีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี) โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง