วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 6/2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม https://www.facebook.com/chon1.go.th

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมจันทนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/chon1.go.th

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ปฏิญาณตน ขอแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ประกาศเขตสุจริตและองค์กรคุณธรรม โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กล่าวนำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ บริเวรณหน้าอาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม https://www.facebook.com/chon1.go.th

           วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศในสังกัด ได้ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ >> https://www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง