การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน   เรื่องน้ำและอากาศ   โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1-8 ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ   ห้องประชุมจูตะกานนท์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ.  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Pedagogy)

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ ด้วยกระบวนการสํารวจ และการสืบเสาะ (Inquiry) 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําโครงงานตามแนวทาง ของโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตรา พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสู่ Digital 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) มีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าผ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาลสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การดำเนินการตามแนวนโยบายของ ศธ. และ สพฐ.

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (READING TEST : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และ เวลา 13.30 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (READING TEST : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจอุปถัมภ์)

.ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะ และมาตรการประหยัดสาธารณูปโภคในหน่วยงาน โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัด และศึกษานิเทศฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง