วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 มีครูผู้ช่วยที่ยังไม่ผ่านการอบรมในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 จำนวน 186 คน ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นคนที่ เก่ง ดี มีสุข ครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน เสริมสร้างให้นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน เสริมสร้างให้นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านพัฒนาการ 4 ด้านในเด็กปฐมวัย การอ่านออกเขียนได้ในระดับประถมศึกษา และการค้นพบตนเองในระดับมัธยมศึกษาวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทค่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการฝึกปฏิบัติระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement) : e–Gp และนางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้กล่าวรายงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1 มีเจ้าหน้าที่พัสดุระดับโรงเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 105 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มอบหมายให้คุณนาตยา จิรเศรษฐสิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และคุณณัฐฐา ทับดารา นักวิชาการคลัง เป็นวิทยากรบรรยาย ระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563   ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธรโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  โดยผู้เข้ารับการพัฒนาได้แก่ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 67 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 65 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 132 คน ในการนี้ สพฐ. ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนา ดำเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 กำหนดให้ดำเนินการพัฒนาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 กันยายน 2563  ระยะเวลา 15 วัน กำหนดการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

             ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 7 วัน กำหนดการพัฒนาระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

             ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) ระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน 2563 กำหนดสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร

             ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธรโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางดารณี กีรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1และว่าที่ ร.ต. เกษมศานต์ อาปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำโดยนางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากร จำนวน 78 คน ดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระหว่าง สพป.สระแก้ว เขต 1 กับ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.เกษมศานต์ อาปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมระบบงานหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS) และนางสาวสุนันท์ ไชยพิพัฒนขจร ผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรในสำนักงานที่ปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์