สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยผ่านระบบ Video Conference (google Meet)
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมChon 1 จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยการนำของนายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตในสังกัด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด จำนวน 82 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1 และต่อด้วยกิจกรรม chon1 จิตอาสา ดำเนินกิจกรรมวิชาการและนันทนาการนักเรียน ปรับปรุงห้องสมุด ทาสีรั้วโรงเรียน ปรับปรุงบริเวณพื้นที่โดยรอบ ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้าปรับพื้นสนาม ณ โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
งานพิธี (เช้า) 5 ธันวาคม 2563
 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระ หลักจำนวน 21 โรงเรียน รวม 100 คน วิทยากรได้แก่ทีมงานจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

 

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางการบริหารงานกลุ่มพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการ (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี)เข้าร่วมประชุม และเวลา 13.00 น. ได้ดำเนินการร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้รับข้อตกลง) กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ให้ข้อตกลง) โดย นายเต็ม เสืออ่วม ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจำนวน 6 ท่าน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 17 ท่าน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 90 ปี กลางดอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 1 เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 310 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างการรับรู้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และกำหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน ให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์