วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1 และเวลา 13.00 น. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย) และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อ COVID-19 ภายในสำนักงาน เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู น่าอยู่ น่าประทับใจ โดยได้รับความร่วมมือกับบุคลากรในสังกัดทุกคน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมาตรการและเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค สนับสนุนและสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วย ลดการแพร่กระจายเชื้อ งดการเดินทางหรือทำกิจกรรมในสถานที่ ๆ มีการชุมนุมหรือมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ อยู่ห่างกันประมาณ 1-2 เมตร และขอความร่วมมือไปยัง โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้น..ทั้งนี้ สพป.ชลบุรี เขต 1 จึงได้มีการติดตั้งจุดตรวจคัดกรองไข้หวัด โดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดไข้ สำหรับบุคลากรของ สำนักงานฯ และผู้มารับบริการ บริเวณหน้าอาคาร 1 เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น พร้อม เจลล้างมือที่แจกจ่ายให้ทุกกลุ่มงาน เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อใน สำนักงานฯ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

          วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อปรึกษาหารือตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา และเพื่อให้การดำเนินงานมีผลต่อการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชที่ 8 และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

          วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยผู้บริหารสถานศึกษาถ่ายทอดสดการประชุมผ่านช่องทาง youtube ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมทางช่องทางดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

           วันที่ 11 -13 มีนาคม 2563 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมิน ได้ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง