นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ร่วมงานจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการนิเทศแบบบูรณาการ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน (CHON  1 TREM TEM) ตามนโยบาย สพฐ. “ปีทองแห่งการนิเทศ” ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และในวันที่ 4 กันยายน 2562 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและรับโล่รางวัลการบริหารงาน ก.ต.ป.น.ต้นแบบ ดีเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยนายณัฎพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัล

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

          วันที่ 2 กันยายน 2562 ดร.นิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (Coaching) ครั้งที่ 2 /2562 ของคณะกรรมการที่ปรึกษา ฯ ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (EP)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

 

          วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

          วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนบ้านหนองชาก และร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการและเลขานุการคุณอนุกรรมการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี ในการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยกำหนดขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนในระดับภาคครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเอกสาร และครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณานำเสนอผลการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

          วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร.นิอร ศรีสุนทร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณโดยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เพื่อพัฒนาครูผู้สอน และนักเรียน ให้มีทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ได้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมต้น ประถมปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จาก 82 โรงเรียน รวม 96 คน คณะวิทยากรมากจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อุทัยธานี ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเวทคณิต รวมถึงการส่งเข้านักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมเวทคณิต

 ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง